03.06.2021

Pôda je obmedzený a v podmienkach ľudského života neobnoviteľný prírodný zdroj. Má veľkú variabilitu v priestore i čase a plní rôzne funkcie. Naša vedecká pracovníčka NPPC – VÚPOP, Doc. RNDr. Jaroslava Sobocká, CSc., je expertkou v oblasti pôdoznalectva, v tvorbe životného prostredia a zakladateľkou výskumu antropogénnych a urbánnych pôd na Slovensku. Je koordinátorkou významných európskych a národných projektov.

Jej pútavú videoprezentáciu zameranú na "Problematiku urbánnych pôd na Slovensku a budovania povedomia o pôde" si môžete pozrieť TU.

Veda

Pôda má veľkú variabilitu v priestore i čase a veľmi rýchlo môže podliehať rôznym degradačným vplyvom. a z nich vyplývajúce ekosystémové služby, ktoré sú dôležité z hľadiska poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, zabezpečenia kvality životného prostredia, ochrany prírody, krajinnej architektúry a mestského života.

Medzi najvýznamnejšie problémy pôd na Slovensku patria: degradácia pôdy (vodná alebo veterná erózia, zníženie pôdnej organickej hmoty, zhutňovanie pôdy, nevyvážený živinový a vodný režim, kontaminácia pôdy, zasolenia / sodifikácie, zosuvy pôdy, povodne), zábery a nepriepustné pokrytie pôd, globálne hrozby (dopady zmeny klímy, strata biodiverzity, potravinová bezpečnosť, javy sucha, dezertifikácie atď.).

Pôda na Slovensku je chránená legislatívne vrátane Ústavy SR. Vzhľadom na to, že viac ako 90 % poľnohospodárskej pôdy na Slovensku je prenajatej od vlastníkov a do styku s pôdou prichádzajú iba poľnohospodári / užívatelia, vzťah užívateľa k pôde sa postupne stráca. Najväčším problémom ochrany pôdy nie je zlá legislatíva alebo nedostatok vedomostí, ale nedostatok motivácie vlastníkov a používateľov implementovať udržateľné hospodárenie, a udržiavať tak pôdne zdroje pre ďalšie generácie.

Potreba zahrnúť opatrenia na prispôsobenie sa zmene klímy do plánov a stratégií je najnaliehavejšou úlohou v budúcnosti.

Pôda je v dôsledku stále rastúcej výstavby budov a dopravných komunikácií, ako aj rozširujúceho sa priemyslu ohrozená nielen lokálne, ale aj v celosvetovom meradle. Plánovanie a riadenie urbanizovaného vývoja miest, ktoré uvažujú pôdu je veľmi zriedkavé. Životné prostredie miest v SR i vo väčšine krajín EÚ sa monitoruje len cez vodu a vzduch.

Prednáška bude zameraná na problematiku urbánnych pôd na Slovensku a budovania povedomia o pôde cez prizmu detí – maľovanie pôdnymi farbami prastarou maliarskou technikou, ktorej využitie je možné aj v súčasnosti.

Doc. RNDr. Jaroslava Sobocká, CSc., je expertkou v oblasti pôdoznalectva (prieskum, mapovanie a klasifikácia pôd), v tvorbe životného prostredia a zakladateľkou výskumu antropogénnych a urbánnych pôd na Slovensku. Pracovala ako člen Medzivládneho technického panelu (ITPS FAO) v oblasti riešenia globálnych problémov vo väzbe na pôdne zdroje sveta (pôdna politika, udržateľné hospodárenie, klimatická zmena). Je koordinátorkou viacerých európskych a národných projektov, napríklad URBAN SMS, SONDAR SK-AT, EJP SOIL. Je národným kontaktným bodom SR pre UNCCD a GSP FAO, expertom pracovných skupín EÚ pre zábery pôd (DG ENV), pre znevýhodnené oblasti v rámci Programu rozvoja vidieka (DG AGR) a pre pôdnu politiku (DG ENV). V roku 2014 bola ocenená Cenou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky za celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky (Pôdohospodárske vedy).

Kalendár podujatí

jún 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4